Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1955 Norsk Museumstog - Istandsetting av konduktørvogn

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av konduktørvogn F 1015.

Norsk Museumstog er en driftsgruppe i Norsk Jernbaneklubb og eneste som kjører tog ute på det nasjonale jernbanenettet. All virksomhet i Norsk Museumstog er basert på frivillig innsats.

Norsk Jernbanekulubb ble stiftet i 1969, og har stått fadder til museumsbanene Krøderbanen og Gamle Vossebanen. Norsk Museumstog er ofte benyttet ved større jubileer og arrangementer. Museumstog har gjennom 40 år klart å holde tilbudet om turkjøring på frivillig basis. De faste turtilbud er «Nordmarka Rundt» og Bergensbanen i nært samarbeid med Restaurantkjeden Sult, og dette samarbeidet har resultert i en gledelig økt etterspørsel etter historiske tog og danner basis for konseptet.

Å få F 1025 klar for trafikk vil være svært viktig for konseptet "Kulinariske togreiser".

Vi har etter nøye vurdering besluttet å sette en 2-akslet konduktørvogn i stand for dette bruk. Den aktuelle vognen vil inngå i det ”kulinariske togsettet” og på dette vis forsterke opplevelsen av en første klasses togtur med jernbanemateriell av solid norsk håndverk.

Vognen er bygget av Norsk Hovedjernbanes Verksted i Kristiania i 1923 som en av fem vogner. Vognen var levert som en «finkevogn», dvs en vogn med dampkjel for levering av damp til oppvarming i togene. Da det ble innført elektrisk drift mellom Oslo og Lillestrøm i 1927 ble vognene overført til togene mot Årnes og Kongsvinger, men i 1960 ble vognen ombygd og fikk rullelager og trykkluftbremser. Vognen var i bruk som dampfinkevogn frem til 1969 da kjelutstyret ble fjernet og vognen bygd om til konduktørvogn.

Før vognen ble hentet var det gjort grundige undersøkelser på tilstand samt om det fantes andre konduktørvogner med rullelager og trykkluftbremser, noe som er nødvendig for den drift Norsk Museumstog har. Andre konduktørvogner med trykkluftbremser og rullelager finnes ikke i Norge. Vognkassen ble grundig sjekket og det ble konkludert med at den var i en utrolig god stand tatt i betraktning at vognen har stått ute for vær og vind i snart 20 år.

http://www.njk.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss