Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1935 For Fangers Pårørende (FFP) - Avd. Trondheim - Reflekterende familieterapi - 1. prosjektår (P 1935)


fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 for første prosjekt-år (for 2013) i forbindelse med der treårige prosjektet "Reflekterende familieterapi i Trondheim fengsel".

FFP er en selvstendig organisasjon etablert i 1992 som mottar driftsstøtte fra Justisdepartementet og er for øvrig finansiert via prosjektmidler og legater. FFP har hovedkontor i Oslo og lokalavdeling i Trondheim.
FFPs primære arbeidsoppgaver er:

- Å gi støtte og råd, samt tilby ulike aktiviteter til pårørende
- Samarbeide med kriminalomsorgen for å bedre pårørendes situasjon i møte med fengslene
- Synliggjøre pårørendes situasjon gjennom prosjekt- og informasjonsarbeid.

FFP og Trondheim fengsel har inngått et samarbeid hvor innsatte og deres pårørende skal få tilbud om familieterapi. Tiltaket skal bygge på Trondheim fengsels erfaringer med bruk av Reflekterende samtaler med innsatte.

Trondheim fengsel har over flere år gitt innsatte dette tilbudet, som er en samtaleform som er basert på en «trialogisk» samtale hvor en innsatt/klient og to ansatte deltar. I korte trekk kan man si at en reflekterende samtale veksler mellom å samtale, lytte og reflektere over refleksjonene. På denne måten håper en å få åpnet opp for nye og andre perspektiver, tanker og synspunkter på det en hører. Dermed kan det skapes rom for flere forståelser.

En rød tråd i tilbakemeldingene fra de innsatte har vært at de gjennom samtalene opplever å bli «sett» og «hørt» og dermed respektert og bekreftet som menneske selv om de sitter i fengsel. Flere innsatte har uttalt at dette er første gang de har hatt en opplevelse av virkelig å ha blitt lyttet til.

I 2010 innledet Trondheim fengsel et samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag for å evaluere betydningen av disse samtalene og rapporten fra HiST viser at tema som de innsattes barndom, oppvekst, samt forhold til egne barn og kjæreste/partner var sentrale i de reflekterende samtalene.

Samtalene med de innsatte og deres familier vil være tuftet på den faglige forståelse og praksis som ved de reflekterende samtaler med innsatte. Både før, under og etter soning ser man at innsatte og deres familier sliter med mange forskjellige følelser og problemer. Gjennom reflekterende familiesamtaler vil en kunne skape en ny plattform for familien hvor både store og mindre problemer blir tatt opp.

Tiltaket vil være unikt i sitt slag i Norge, og vil fremstå som en pilot for rehabiliteringsarbeid med innsatte og deres familier.

Det søkes om midler til nødvendig styrking og kvalitetssikring av tiltaket. Videre ønsker man i prosjektår to og tre å samle familiene som har deltatt til en samling for evaluering og videre kvalitetssikring av tiltaket. Det er et ønske å avslutte prosjektperioden med en fagkonferanse for å dele erfaringer og kunnskap.

http://www.ffp.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss