Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1917 MaritaStiftelsen - Oppstart av Marita Virke

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til oppstart av Marita Virke.

MaritaStiftelsen ble dannet i 1984 på bakgrunn av det forebyggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975. Arbeidet har vokst og består i dag av flere avdelinger. Deriblant et botilbud for ungdom med rusrelaterte problemer (Marita Bo), oppsøkende virksomhet i de tyngste rusmiljøene gjennom Maritakafeen og fengselsarbeidet (i 7 fengsler på Østlandet) samt ettervern og arbeidstrening i Marita Brukthandel i Oslo og Mjøndalen (25 arbeidstreningsplasser).

MaritaStiftelsen har bidratt til en ny start på livet for mange av de som sliter mest, og fått mye positiv feedback, blant annet gjennom flere priser, for eksempel Den kriminalitetsforebyggende pris for 1999 som ble utdelt av Justisminister Odd Einar Dørum og ikke minst Skadevernprisen for år 2000 fra Stiftelsen UNI.

MaritaStiftelsens arbeid består bl.a. i oppsøkende virksomhet i rusmiljøer med utgangspunkt i Maritakafeen og deres fengselsarbeid. Målet med arbeidet er å gi håp og motivere til livsendring. I denne sammenheng er det blitt samarbeidet med ulike rehabiliteringssenter, men rem til nå har ikke stiftelsen hatt sitt eget rehabiliteringstilbud.

Dette behovet har blitt mer aktuelt de siste årene. Mange av de som går på vedlikeholdsdoser på metadon ønsker å komme seg ut av avhengigheten og leve uten vanedannende medikasjon, og flere er blitt hjulpet inn på ulike behandlingsenter de siste årene. Imidlertid er behovene større enn det aktuelle tilbudet.

Det er derfor nå ønskelig å starte et eget rehabiliteringssenter ved å overta virksomheten på Kimerud gård etter at lederen på dette stedet har vært plaget med sykdom over en tid, og ønsker derfor at Maritastiftelsen skal overta leiekontrakten av gården og drive virksomheten videre. Siden 2012 er muligheten blitt utredet for dette og det er lagt en god strategi for å drive stedet. På sikt er det ønskelig å bygge ut arbeidspraksisdelen av rehabiliteringsviksomheten, som også vil generere inntekter til driften. Målet er at driftsutgiftene raskest mulig skal bli dekket av de inntekter virksomheten genererer, men for å komme i gang, er det behov for prosjektstøtte til oppstart av tiltaket. Sammen med gaver fra Salemkirken og en privat giver vil dette gi et nødvendig grunnlag for oppstart.

Marita Virke vil være en del av MaritaStiftelsen og målet er å hjelpe mennesker til frihet fra rusavhengighet og følgene av dette.

http://www.marita.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss