Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1914 Kirkens Bymisjon Oslo - Bemanning

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til styrket bemanning.

Kirkens Bymisjon har som formål, i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse, å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Kirkens Bymisjon i Oslo ble etablert i 1855 og driver i dag ca. 40 virksomheter og prosjekter innenfor behandlings- og omsorgsarbeid, arbeidsmarkedstiltak samt oppsøkende og gatenære tiltak. I tillegg står det kirkelige arbeidet sentralt med spesielt fokus på sjelesorg, gudstjenestearbeid og forkynnelse.

Møtestedet er en kafé for mennesker i Oslos rus- og gatemiljøer. Kafeen eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. Målsettingen med kafeen er å skape et stimulerende miljø for og sammen med den enkelte gjest, legge til rette for økt livskvalitet for den enkelte, samt å være et bindeledd til andre deler av hjelpeapparatet gjennom individuell oppfølging eller rådgivning av enkeltpersoner. Gjestene på Møtestedet har ofte omfattende utfordringer og hjelpebehov. De kan streve med utfordringer som rusavhengighet, dårlig psykisk helse, bostedsløshet, fattigdom og manglende nettverk.

Møtestedet ligger sentralt i Skippergata og er enkelt å oppsøke og er en arena med gode betingelser for relasjonsbygging hvor personalet er i stand til å gi gjestene omsorg, råd og støtte. Møtestedet drives av en erfaren og godt kvalifisert tverrfaglig stab hvor de fast ansatte primært jobber i kafeen med miljøterapeutisk arbeid, mens kjøkkenet drives av frivillige.

De siste årene har antallet gjester på Møtestedet økt år for år. I 2008 ble det registrert 30.000 besøk, mens dette antallet var øket til 54.000 i 2012. Økningen skyldes flere forhold. Oslos gatemiljøer er i endring og preges bl.a. av globalisering og økende mobilitet, og i 2012 hadde de besøk av mennesker med bakgrunn fra mer enn 60 ulike land.. Mange med traumatiske erfaringer fra sitt opprinnelsesland. Erfaringer viser at mennesker som ingen i hjelpeapparatet har kontakt med eller bistår, har en svekket sjanse til å gjøre realistiske vurderinger av egen livssituasjon og ta gode beslutninger for eget liv. Dessuten skal alle møtes med et minimum av humanitet, uavhengig av rettighetsstatus. Denne nye situasjonen utfordrer kapasiteten og krever ny kompetanse både når det gjelder regelverk, språk og kultur.

I forhold til bofaste gjester arbeider man som tidligere med langsiktig relasjons- og endringsprosesser. Overfor tilreisende gjester er situasjonen annerledes. Her er hovedfunksjonen å dekke akutte basisbehov som mat, klær, hvile og toalett, ved siden av å gi informasjon om rettigheter og plikter de har under oppholdet i Norge. Noen trenger også tolkehjelp og følge til instanser som legevakt og ambassade.

http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Motestedet/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss