Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1913 Kirsten Ellefsen - Restaurering av uthus

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til restaurering av uthus på Frikstad.

Gården Frikstad var ett bruk i første halvdel av 1600 tallet og var trolig en selvstendig enhet i vikingtiden. Gården har vært i slektas eie siden midt på 1500 tallet. Oluf Bjørnsen Frigstad er nevnt som lagrettemann i 1587 og 1591.

Selve våningshuset er fra 1840, restaurert og tilbakeført til original stand. Uthuset eller fjøset er en del av det gamle gårdsanlegg og bygget i 1848.

Vest-Agder fylkeskommune mener at det er viktig å ta vare på de gårdsanlegg som er igjen i området, og støtter søknad om tilskudd.

Randesund Historielag understreker viktigheten av at uthuset på Frikstad bevares og anbefaler at det bidras midler til restaurering.

Eier av gården er positiv til at Allmennheten får tilgang til det omsøkte uthuset ved ulike arrangement hvor ulike lag, foreninger eller skoleklasser, vil se og oppleve gammelt kulturlandskap og bygninger.

Det er utarbeidet antikvariske kostnadsoverslag for trearbeid og for murverket.

I april 2013 ble det gitt tilskudd til prosjektet fra Norsk kulturminnefond og gjennom Kristiansand kommune er det gitt SMIL-midler

http://www.vestre-toten.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss