Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1854 Norsk Folkemuseum - Ibsenmuseet i Arbinsgate 1 - alarmanlegg

fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 375.000 til utvidet alarmanlegg for innbrudd og tyveri i f.b.m. med utvidelse av arealene ved Ibsenmuseet i Arbinsgate 1

Ibsenmuseet, som er en del av Norsk Folkemuseum, er leietaker i Arbinsgate 1. Gården er nylig blitt kjøpt opp av Victoria Eiendom AS, og i den forbindelse har museet fått anledning til å overta et større areal enn det som leies fra før. Dette krever utvidelse av alarmanlegget for innbrudd og tyveri og medfører i tillegg et ønske om adgangskontroll på noen inngangsdører til arealene som ligger spredt over fire etasjer i bygningen.

Lokalene har i dag et anlegg for tyveri- og inn bruddsvarsling som begynner å bli utdatert, og lokalene har ingen adgangskontroll som ikke lenger tilfredsstiller dagnes krav til sikring av gjenstander og lokaler på en akseptabel måte.

Norsk Folkemuseum har derfor et behov for å skifte nåværende system så snart som mulig.

Det er blitt innhentet budsjettpriser for utskifting og komplettering fra leverandøren som leverte det nye anlegget på Bygdøy, og Norsk Kulturråd har allerede vedtatt økonomisk støtte.

http://www.norskfolkemuseum.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss