Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1701 Utstein Kloster - Abbedens Hus - brannsikring (P 1701)


fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til brann og sikring av Abbedens Hus

Utstein Kloster er Norges eneste stående middelalderkloster og er et av landets fremste kulturminner. Klosteret ble gjenåpnet av Kong Olav etter at anlegget var restaurert i 1965.

Imidlertid ble en mur firkant vest for anlegget stående igjen som en ruin. Bakgrunnen for denne bygningen er ikke kjent, men en antar at det kan ha vært abbedens hus.

Riksantikvaren har nå godkjent en rekonstruksjon. Bygningen vil bli gitt en middelalderlig form og det er satt strenge vilkår for detaljutforming og materialbruk.

Abbedens hus er tiltenkt en flerdelt bruk som:
- Møte/konferanserom
- Mottak for skoleklasser/grupper
- Museumsbutikk/-kafe
- Utstillingslokale
Arbeidet er nå i sluttfasen og vil bli klart i løpet av høsten.

Bygget er et helt særegent prosjekt og det finnes ikke tilsvarende paralleller i Norge. Forsvarlig sikring er påkrevd på linje med det øvrige klosteranlegget.

http://www.utstein-kloster.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss