Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1577 Steffen Vikingsen Weimer - "prosjekt Bakke mur - Tellevikveien 21"

fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av bakkemur foran huset i Tellevikveien 21

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan 16410000, Salhus, Åsane bydel, og er regulert som spesialområde vern.

Som en detalj rundt prosjektet kan Steffen Weimer vise til at det i 2007 var et skred i Milaelven, som renner 10 m fra huset hans. Norsk Trikotasjemuseum fikk store skader, og Weimer fikk skredmassene inn på tomten sin. NVE har laget en plan for å sikre tettstedet mot jord- og floms skred med tanke på gjennomføring og støtte.

Museumssenteret i Hordaland redegjør i sitt brev av 18.10.10 bl.a. følgende: I 2005 ble reguleringsplanen for Salhus vedtatt av bystyret i Bergen, en omfattende plan, der hele det sentrale Salhus med fabrikkanlegg m.m. ble regulert til spesialområde vern. Hele Museumssenterets eiendom er i tillegg regulert til museumsformål. I Bergen er Salhus det første sammenhengende området, utenfor de gamle trehusområdene i sentrum, som får et slikt vern. Terrenget i Salhus er brattlendt, og alt tidlig ble det satt opp en rekke støttemurer i forbindelse med gangveier og til utbedring av terrengforholdene på tomtene. Årene, og sviktende drenering, har medført at flere av disse murene, som for det meste tørrmurer, er i ferd med å sige ut. Etter rasulykkene i Bergen de siste årene har det blitt gjennomført risikoanalyse for de mest utsatte områdene, og blant disse er Salhus. Tellevikveien 21 er det huset som ligger lengst oppe langs Milaelva. Her er det stor fare for at muren kan rase ut, med stor fare for hele området nedenfor og de som ferdes der.

Terrassene, bakkemurene og steintrappene er en forutsetning for bosettingen i Salhus og er en viktig del av stedets særpreg og identitet. Med bakgrunn i dette vurderer Museumssenteret i Hordaland tiltaket med å istandsette disse som viktig for å sikre og bevare kulturhistoriske verdier i Salhus.

Et moment i saken er at det omsøkte prosjektet vanskelig er gjennomførbart uten gravemaskin. Denne har på nåværende tidspunkt (innen 2012) en mulighet til å ta seg over Milaelva så lenge NVE og Bergen kommune ikke har gjennomført den vedtatte sikringsplanen av Milaelva.


Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss