Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1461 Thomasgaarden v/Tone Hjertenes - Omlegging av tak

fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 95.000 til omlegging av to tak samt til rømningsveier og brannsikring.

Thomasgården har trolig sin historie tilbake til slutten av 1600-tallet, som bolig for gruve- og hyttearbeidere, - med fjøs og stall, som vanlig for Røros.

Eiendommen hadde flere eiere før den på 1960 tallet ble ett pioneranlegg når det gjelder antikvarisk restaurering og utvikling av kulturbasert næringsliv i ett verneverdig anlegg. Kunstnerparet Ela Monsen og Henry Solli restaurerte i nær dialog med Riksantikvaren. Med bakgrunn i sitt kunstneriske virke satte de også sitt preg på gårdens interiør og gårdsrom.

Riksantikvaren uttalte allerede i 1978 at dette var en viktig begrunnelse for at gården burde fredes. Bygningen ligger i forlengelsen av fem bygninger som ble fredet i 1923, og som trolig er landets første fredning av et bygningsmiljø.

Thomasgården er i stort behov av tiltak når det gjelder vedlikehold, sikring og oppgradering av infrastruktur: To tak som må legges om og brannverntiltak må igangsettes.

Søker har i mange år drevet Thomasgården med selvstendig ansvar for kafédrift og har nylig tatt over eierskapet på gården.

Det er et ønske at Thomasgården skal ivaretas som et sentralt kulturminne i Solbergrekka, at den fortsatt skal være publikumsåpen og bidra til formidling av kulturmiljøet.

http://thomasgaarden.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss