Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1286 Ungdom mot Vold - Barne- og ungdomskriminalitet.

fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet i 2010.

Ungdom mot Vold har gjennom 16 år arbeidet målrettet med risikoutsatt barn og ungdom. Ungdom mot Vold’s innsats innen kriminalitetsforebyggende arbeid i samfunnet er først og fremst å hjelpe og støtte barn og ungdom som av ulike årsaker er vanskeligstilt og som følge av det blir selv utsatt eller utsetter andre for kriminalitet.

Målgruppen for 2010, er barn og ungdom mellom 12-25 år og er delt i tre grupper: De to største gruppene blir henvist til Ungdom mot Vold fra skolene og kriminalomsorgen og består av elever i risikosonen og unge domfelte med høy risiko for tilbakefall. Den tredje gruppen er ungdom med STOPP avtale med Ungdom mot Vold og ungdom på drift som man kommer i kontakt med gjennom oppsøkende virksomhet eller gjennom politi.

Utviklingen med flere barn i fengsel har blitt møtt med kritikk fra flere hold, herunder bl.a. FNs barnekomité. Ungdom mot Vold mener at denne utviklingen kan endres best med først og fremst helhetlig kriminalitetsforebyggende arbeid.

Støtten fra Stiftelsen UNI har vært av avgjørende betydning for Ungdom mot Vold’s utstrakte arbeid og det har gjort det mulig å møte ungdommene ”der de er”.

I dag er Ungdom mot Vold i en overgangsfase hvor de i de kommende år vil utfordre politikerne til å bidra med mer stabil finansiering fra det offentlige. Dette er en krevende prosess Til tross for at politikere og byråkrater uttrykker at Ungdom mot Vold ’s arbeid er uunnværlige og at de vil styrke dette arbeidet, har midlene ikke vært tilsvarende. Ungdom mot Vold har nå tatt skrittet til å delta i offentlige anbud med rammeavtaler, og er i dag i en prekvalifiseringsprosess og i dialog med Oslo kommune vedrørende dette. I denne overgangsfasen er det fremdeles behov for drahjelp.

Omfanget av Ungdom mot Vold’s arbeid har i løpet av de siste årene blitt doblet. Forespørselen fra samarbeidspartnerne og brukere for deres tiltak er langt større enn midlene til rådighet.

Ungdom mot Vold skal i 2010 videreføre arbeidet med å forebygge elevfrafall, konflikter, motvirke risiko for rekruttering til kriminalitet og tilbakefall blant unge domfelte i samarbeid med skolene, Kriminalomsorgen, Universitetet i Oslo og politiet, og viser til brev med sterke anbefalinger i sin årsrapport.

http://ungdom-mot-vold.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss