Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1163 Røde Kors - Tromsø - Prosjekt "Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling"

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 15. oktober 2009 innvilget kr. 200.000 til prosjekt "Ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling i Tromsø" i 2010

Røde Kors er en lokal og landsdekkende organisasjon med fokus på nøytralitet. Tromsø Røde Kors har i en rekke år hatt opplæring av frivillige innen internasjonal humanitær rett, samt ikke-voldelig kommunikasjon. De har inngått et samarbeid med Breivang Videregående skole på skolemegling, hvor Tromsø Røde Kors går inn på skolen for å trene lærere og elever i ikke-voldelig kommunikasjon og megling.
En slik kompetanse har Tromsø Røde Kors også behov for i egne frivillige innen søk og redning, pårørende i krisesituasjoner, konflikter i forhold til ungdom, sårbare grupper, fremmedfrykt og rasisme. Man ser også dette behovet i andre frivillige organisasjoner, næringsliv, offentlige instanser og skoler.
Tromsø er en internasjonal by med ca 130 land representert og prosjektet vil ha en klar forebyggende profil.

Det finnes allerede et gatemeglingsprosjekt i regi av Oslo Røde Kors, men Tromsø Røde Kors er blitt pilot for den type prosjekt i Nord-Norge.
Prosjektet gjennomføres fra 1. Nov. 2009 til 31. Des. 2010. Etter dette skal prosjektet over i ordinær drift som del av aktivitetene i Tromsø Røde Kors.

Målet er å skape tryggere Tromsø-samfunn gjennom bruk av ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling.

Det vil bli opprettet en styringsgruppe for prosjektet. En prosjekt-koordinator tilsettes som skal lede den daglige driften av prosjektet i tråd med rammer og mandat fra styringsgruppen. Dette innebærer rekruttering av instruktører, informasjon om prosjektet internt og eksternt, etc. etc.
Det gis opplæring til 10-15 enkeltpersoner innen ikkevoldelig kommunikasjon og gatemegling som igjen skal gjennomføre kurs på arbeidsplasser, skoler og i lag og foreninger.

Etter endt prosjektperiode skal prosjektet overføres til drift via frivillige og vil da ikke være avhengig av en egen koordinator.

http://www.rodekors.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss