Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1131 Ungdom mot Vold - barne- og ungdomskriminalitet

fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til bekjempelse av barne- og ungdoms-kriminalitet i 2009/2010.

Ungdom mot Vold (UmV) er en norsk organisasjon som arbeider på tvers av etniske grupper og har som mål å integrere ungdom i risikosonen til å realisere deres ressurser i samfunnet. UmV nyter tillit i alle etniske grupperinger, og virker således brobyggende på tvers av kultur, religion og tradisjon.

UmV arbeider med kommunikasjon i vid forstand: Ungdommer lærer å kommunisere bedre med seg selv og andre; de lærer seg selv bedre å kjenne og får hjelp til å bygge opp selvtillitt, samt trening i å bygge positive relasjoner til andre mennesker.

UmV har en viktig misjon: å skape et forum der de unge, i trygghet, kan uttrykke sine spørsmål og engstelser og få hjelp til å orientere seg på en konstruktiv måte. Mange ungdommer har intet sted eller voksenperson de kan gå til med sin uro. UmV fyller denne rollen, og nyter stor respekt hos de unge og deres foreldre. UmV trener ungdom i demokratiske prosesser og gjør dem således bedre skikket til å fungere som samfunnsborgere i en moderne velferdsstat.

Midler fra Stiftelsen UNI har kommet en sårbar ungdomsgruppe til gode, som faller igjennom det offentlige hjelpeapparatet. Med gode dokumenterte resultater, gjennom statlige og kommunale evalueringer, kan Stiftelsen UNI se nytteverdien av støtten til UmV.

UmV er i dag en tung aktør innen kriminalitetsforebyggende arbeid med stor spennvidde. De har avtalefestet samarbeid med 18 skoler i Oslo og Akershus, friomsorgskontorene i Oslo og Akershus, politiet og Universitetet i Oslo. I flg. Stortingsmelding 37 (2007-2008) er UmV den største aktør innen samfunnsstraff for unge domfelte i Norge.

UmV er den første organisasjonen i Norge som har etablert Stabilitetsoppfølging for unge domfelte som per i dag teller 70 stk.
Budsjettet er for 2009 – 2010 estimert med totalt kr. 850.000 hvorav kr. 500.000 til lønninger og sosiale utgifter for 8 årsverk. På nåværende tidspunkt er det uviss med hvor mye støtte som vil komme fra stat og kommune.

http://www.ungdom-mot-vold.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss