Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1130 Interimsgruppa for bevaring av Gamleskolen - Harestua gamle skole

fikk på styremøte 25. august 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000. til restaurering og istandsetting av Harestua gamle skole.

Gamleskolen, som er oppført på 1880-tallet, har gjennom flere år blitt brukt til ulike aktiviteter, senest av Harestua malerklubb og Kloppa ballklubb. Tross div. tiltak utført på frivillig basis gjennom lengre tid har bygningen et stort behov for vedlikehold.

En stund så det ut til at kommunen ville rive bygningen, slik det har skjedd med andre gamle skolebygninger i Lunner. Imidlertid ble det i fjor mobilisert lokale krefter for å redde bygningen, i nært samarbeid med Lunner historielag og Fortidsminneforeningen i Oppland. En rapport konkluderte med at bygningen er bevaringsverdig og et viktig kulturminne som det fortsatt er realistisk å restaurere.

Dag Lindebråten, Bygningsvernrådgiver ved Randsfjordmuseene uttaler bl.a. følgende om verneverdien: Harestua gamle skole ble bygget på 1880-tallet og er ett av de eldste kulturminnene i Lunner kommune. Skolebygget dokumenterer Harestuas skolehistorie gjennom mer enn hundre år. Bygningen har beholdt et helhetlig sveitserpreg utvendig. Samlet vurdering av bygningens bygningsmessige – og bygningshistoriske verdier, samt lokalhistoriske verdier tilsier at gamleskolen på Harestua bør bevares.

I mars i år vedtok kommune å overlate ansvaret for Gamleskolen til en såkalt Interimsgruppe, bestående av lokale interessenter, og innen slutten av august vil det bli fremlagt planer om videre utvikling med tanke på opprettelse av en stiftelse for formålet.

Det er planlagt at huset vil bli et flerbrukshus/kulturhus med hovedvekt på kulturelle aktiviteter, i særlig grad rettet mot barn og unge.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss